Skip to main content

Дрехи, обувки и домакински текстил са отговорни за замърсяване на водите, емисии на парникови газове и купища отпадъци. Бързата мода – постоянното предлагане на нови стилове на много ниски цени – доведе до голямо увеличение на количеството произведени и изхвърлени дрехи.

Въздействие на текстилините продукти върху околната среда:

Използване на вода

За текстилното производство са нужни много вода и земя за отглеждане на памук и други влакна. Изчислено е, че през 2015 г. световната текстилна и шивашка промишленост е използвала 79 млрд. куб. м. вода, а през 2017 г. нуждите на цялата икономика на ЕС са възлизали на 266 млрд.куб.вода. Само една памучна тениска, са необходими около 2 700 л. прясна вода – това е количеството питейна вода, което човек потребява за две години и половина.

Замърсяване на водите

Текстилното производство е причина за около 20% от замърсяването на прясната вода в световен мащаб вследствие на продукти за боядисване на платовете и крайна обработка. Според оценките всяка година прането на синтетични материали освобождава около 500 000 тона микрочастици пластмаса в океана. Прането на синтетични дрехи представлява 35% от освободените в околната среда първични пластмасови микрочастици. Едно зареждане на пералня с дрехи от полиестер може да освободи 700 000 пластмасови микровлакна, които могат да попаднат в хранителната верига.

Емисии на парникови газове

Счита се, че модната индустрия е отговорна за 10% от световните въглеродни емисии – повече от международните полети и морското корабоплаване взети заедно. Според Европейската Агенция за околна среда през 2017 г. покупките на текстил в ЕС са генерирали около 654 кг. емисии въглероден диоксид на човек.

Текстилни отпадъци в депа

Начинът, по който хората се освобождават от нежелани дрехи, също се промени – вместо да се даряват, те биват изхвърляни. От 1996 г. насам количеството дрехи, закупени в ЕС на човек, се е увеличило с 40% след рязък спад на цените, който е намалил жизнения цикъл на дрехите. Всяка година европейците употребяват почти 26 кг. и изхвърлят около 11 кг. текстил. Използваните дрехи могат да бъдат изнасяни извън ЕС, но в повечето случаи (87%) се изгарят или депонират. В световен мащаб по-малко от 1% от дрехите се рециклират като облекло, отчасти поради неподходящи технологии.